Rok założenia 1953.

ZARZĄD OSP AMICA WRONKI od 13.01.2016r.

Prezes - dh Marta Napierała - Werner
Wiceprezes - naczelnik - dh Ryszard Roj
Wiceprezes - dh Łukasz Kawka
Z-ca naczelnika - dh Karol Woźnicki
Sekretarz - dh Iwona Kaprykowska
Skarbnik - dh Halina Roj
Gospodarz - dh Marcin Górowski
Członek zarządu - dh Władysław Garncarek
Członek zarządu - dh Romuald Ziołek

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - dh Monika Sikora - Gałązka
Wiceprzewodniczący - dh Robert Kubiak
Członek komisji - dh Piotr Krzyżaniak

 

ZARZĄD OSP AMICA WRONKI od 09.02.2011r.

Prezes dh Marta Napierała - Werner,

Wiceprezes - naczelnik dh Ryszard Roj,

Wiceprezes dh Łukasz Kawka,

Z-ca naczelnika dh Władysław Garncarek,

Sekretarz dh Łukasz Hodrych,

Skarbnik dh Halina Roj,

Kronikarz dh Iwona Kaprykowska,

Gospodarz dh Bartosz Hodrych,

Członek zarządu dh Romuald Ziołek.

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący dh Marcin Górowski,

Wiceprzewodniczący dh Robert Kubiak,

Członek komisji dh Monika Sikora - Gałązka, dh Katarzyna Kubiak, dh Jacek Kucharczyk.

 

ZARZĄD OSP AMICA WRONKI od 01.12.2006r.

Prezes:                                   Tadeusz Pędzich

Wiceprezes:                           Łukasz Kawka

Wiceprezes-Naczelnik:          Ryszard Roj             

Z – ca Naczelnika:                 Władysław Garncarek

Sekretarz:                              Jacek  Kucharczyk

Gospodarz:                            Łukasz Kawka

Skarbnik:                               Romuald  Ziołek

Członek zarządu:                    Maciej Michalski

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP AMICA WRONKI

Przewodniczący:                  Ireneusz Lebioda

Członek:                              Marcin Górowski

Członek:                              Robert Kubiak

HISTORIA OSP WROMET / OSP AMICA

1947 – powstanie jednostki OSP, spośród załogi liczącej 111 osób, wyłoniła się grupa ludzi gotowa bezinteresownie eliminować zagrożenie pożarowe i w razie potrzeby skutecznie walczyć z ogniem.

1953 – jednostka została zarejestrowana w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy brali udział w akcjach gaśniczych poza terenem swojego zakładu. Wyposażenie jednostki stanowił samochód marki „Lublin" przystosowany do potrzeb pożarnictwa, motopompa M-800 oraz podręczny sprzęt gaśniczy. Rozbudowa Zakładu spowodowała wzrost zagrożenia pożarowego, należało, więc uzupełnić sprzęt gaśniczy.

1975 - Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie nieodpłatnie przekazało jednostce wóz bojowy Star 25 GBM. W tym samym czasie zakupiono przyczepę pianotwórczą o pojemności 450 litrów produkcji NRD.

1977 - zakład zakupił ciężki samochód gaśniczy GCBA 2,5/32 Jelcz 315. Jednocześnie Dyrekcja Zakładu oddała na potrzeby jednostki remizę strażacką wraz z 2 boksami do garażowania samochodów bojowych.

1979 - wyposażenie OSP w Zakładach Sprzętu Grzejnego Wromet uzupełnił samochód Warszawa przeznaczony do kasacji, a przekazany jednostce przez Dyrekcję Zakładu. Samochód został wyremontowany i przystosowany do potrzeb ratownictwa technicznego.

1982 - w jednostce działało 30 czynnych członków posiadających pełne umundurowanie (bojowe i galowe) oraz dysponujących nowoczesnym sprzętem gaśniczym jak na owe czasy.

12 września 1982r. – jednostka wzięła udział w uroczystości 125-lecia OSP Wronki.

1984 - w grudniu jednostka brała udział w gaszeniu pożaru Domu Dziecka we Wronkach.

1986 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Wromet, z dnia 13 lutego 1986r. wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Prezes

Kremer Eligiusz

Wiceprezes

Małecki Czesław

Wiceprezes - Naczelnik

Zaporowski Zdzisław

Z-ca Naczelnika

Władysław Garncarek

Sekretarz

Hibner Jan

Skarbnik

Hibner Jan

Gospodarz

Małecki Czesław

Członek

Spychała Kazimierz

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Piszczoła Edmund

Członek

Sroka Stanisław

Członek

Roj Kazimierz

1989 - zakład zakupił średni samochód gaśniczy GBA 2,5/16 „Star 244” z pełnym wyposażeniem i autopompą

1990 – Zarząd zakładu przekazał jednostce OSP samochód marki Polonez – typu SOp.

1991 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Wromet, z dnia 09 lutego 1986r. wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Prezes

Wojciech Rodak

Wiceprezes

Romuald Ziołek

Wiceprezes - Naczelnik

Władysław Garncarek

Z-ca Naczelnika

Andrzej Grafka

Sekretarz

Ireneusz Rakowski

Skarbnik

Hibner Jan

Gospodarz

Bronisław Cembrowicz

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Piszczoła Edmund

Członek

Sroka Stanisław

Członek

Roj Kazimierz

Jednostka liczyła w 1991r. 28 członków czynnych biorących udział w akcjach gaśniczych.

1992 - w czerwcu i sierpniu strażacy  brali udział przy gaszeniu wielkich pożarów lasów na terenie Nadleśnictwa Wronki i Potrzebowice, jednostka brała udział w akcjach 33 razy.

W miejsko-gminnych zawodach sportowo–pożarniczych jednostka OSP zajęła 3 miejsce.

1993 – zorganizowano pokazy sprzętu strażackiego z okazji Dnia Strażaka, jednostka brała czynny udział w 45 akcjach.

 1994 - W zawodach sportowo– pożarniczych w Kłodzisku strażacy zajęli 3 miejsce, jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych 43 razy.

1995 - W zawodach sportowo– pożarniczych  w Chojnie strażacy zajęli 6 miejsce, jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych 44 razy w tym 5 razy poza terenem gminy.

Na terenie portierni Fabryki Kuchni znajdował się do 1996 roku  punkt alarmowy Miasta i Gminy Wronki.

1996 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 19  lutego 1996 roku, wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Prezes

Wojciech Rodak

Wiceprezes

Romuald Ziołek

Wiceprezes - Naczelnik

Władysław Garncarek

Z-ca Naczelnika

Ireneusz Rakowski

Sekretarz

Hibner Jan

Skarbnik

Hibner Jan

Gospodarz

Bronisław Cembrowicz

Członek

Andrzej Grafka

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Piszczoła Edmund

Członek

Lebioda Ireneusz

Członek

Kozłowski Wojciech

Jednostka liczyła w 1996r. 31 członków posiadających pełne umundurowanie, które pomagało walczyć z czerwonym kurem, strażacy wyjeżdżali 38 razy do akcji.

1997 - jest to przełom w doposażeniu w sprzęt bojowy  dla jednostki OSP. Na wniosek Inspektora ds. Ppoż. w zakładzie Amica Wronki S.A. Tadeusza Pędzicha zakupiono:

1.     Wyposażenie osobiste strażaka,

2.     Wyposażenie samochodów bojowych Jelcz 315 GCBA 6/32 i GBA 2,5/16 w brakujący sprzęt do podawania wody i wytwarzania piany gaśniczej,

3.     Aparaty ochrony dróg oddechowych,

4.     Ubrania specjalistyczne,

 Nastąpiła reorganizacja jednostki OSP poprzez rozszerzenie działalności o ratownictwo chemiczne na terenie zakładu.

1998 – był rokiem szkoleń strażaków OSP. Przeprowadzono szkolenia:

1.     Szkolenie w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego. Przeszkolono łącznie 18 strażaków OSP. Szkolenie to zostało przeprowadzone na bazie i z wykorzystaniem kadry dydaktycznej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Program szkolenia obejmował 40 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Poznaniu - Krzesinach. Jednostka ta wyspecjalizowana jest w ratownictwie chemicznym.

2.     Szkolenie doskonalące z zakresu działań operacyjnych. Szkolenie to zostało przeprowadzone na terenie zakładu Amica. Łącznie przeszkolono 18 strażaków. Strażacy na tym szkoleniu zostali zapoznani między innymi z zagrożeniami występującymi na terenie poszczególnych wydziałów.  Program szkolenia obejmował 20 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych.

3.     Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania aparatów ochrony dróg oddechowych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bazie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Poznaniu - Krzesinach z wykorzystaniem „Komory Gazowej”. Przeszkolono 18 strażaków. Program szkolenia obejmował 20 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych.

4.     Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu ratownictwa technicznego będącego na wyposażeniu samochodów bojowych. Przeszkolono 18 strażaków. Program szkolenia obejmował 12 godz. zajęć teoretycznych i 12 godz. zajęć praktycznych. Szkolenie to zostało przeprowadzone na terenie zakładu Amica.

5.     Szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedlekarskiej. Przeszkolono łącznie 18 strażaków OSP. Szkolenie to zostało przeprowadzone na bazie i z wykorzystaniem kadry dydaktycznej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Program szkolenia obejmował 6 godz. zajęć teoretycznych i 6 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostały w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

 Jednostka OSP brała czynny udział w zabezpieczeniu meczy I ligi Amica Wronki oraz imprez masowych organizowanych przez Klub Sportowy i Zakład.

1999 - Zarząd zakładu przekazał jednostce OSP samochód marki Fiat Tipo – przystosowany jako operacyjny

-       Od tego okresu jednostka OSP sukcesywnie jest doposażona w sprzęt bojowy stanowiący wyposażenie wozów bojowych oraz pełne umundurowanie strażaka.

-       W zawodach sportowo – pożarniczych  w Wartosławiu  strażacy zajęli 1 miejsce.

-       W sierpniu zorganizowano wycieczkę nad morze do Kołobrzegu.

-       22 grudnia zakład Amica Wronki zakupił na potrzeby jednostki samochód Ratownictwa Technicznego Lublin 3 wraz z pełnym jego wyposażeniem. Samochód ten posiada sprzęt do likwidacji zagrożeń chemicznych oraz sprzęt niezbędny w ratownictwie technicznym i drogowym.

2000 – w styczniu jednostka przekazała do OSP Wronki samochód GCBA 2,5/32  Jelcz 315, 10 stycznia zakupiono samochód, który w grudniu 2000 roku uczestniczył po raz pierwszy w wypadku drogowym w Samołężu, w czerwcu zostały wymienione żaluzje boczne przy samochodzie Star GBA 2,5/16 .

W zawodach sportowo – pożarniczych  w Kłodzisku strażacy zajęli 2 miejsce, a dwa dni później wzięli udział w pierwszych zawodach wojewódzkich województwa wielkopolskiego w Międzychodzie.

2001 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 16 lutego 2001r., wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Prezes

Wojciech Rodak

Wiceprezes

Pędzich Tadeusz

Wiceprezes

Grafka Andrzej

Naczelnik

Władysław Garncarek

Z-ca Naczelnika

Roj Ryszard

Sekretarz

Hibner Jan

Gospodarz

Kawka Łukasz

Członek

Ziołek Romuald

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Nykiel Jacek

Członek

Kucharczyk Jacek

Członek

Kubiak Robert

Jednostka w dniu zebrania liczyła 42 członków czynnych gotowych do walki z pożarami i innymi zagrożeniami.

W maju jednostka zakupiła motopompę  marki TOHATSU,

W zawodach sportowo – pożarniczych  w Lubowie strażacy zajęli 8 miejsce.

2002 – jednostka zorganizowała pokazy sprzętu strażackiego z okazji 10–lecia klubu sportowego Amica, w maju zorganizowano wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

W zawodach sportowo – pożarniczych  w Jasionnie  strażacy zajęli 5 miejsce,

2003 – z powodu choroby z funkcji Prezesa OSP zrezygnował dh Wojciech Rodak, Zarząd powierzył funkcję prezesa  dh. Maciejowi Michalskiemu.

Przeszkolono 8 osób z zakresu obsługi pilarek do drewna.

W zawodach sportowo – pożarniczych  w Ćmachowie strażacy zajęli 8 miejsce.

W zawodach sportowo – pożarniczych w piłce nożnej we Wróblewie strażacy zajęli 1 miejsce, w grudniu zakupiono nowy system powiadamiania strażaków.

2004 – jednostka bierała udział w zawodach sportowo – pożarniczych w piłce nożnej we Wróblewie. Od 21  lutego do  marca 03 przeprowadzono szkolenie naczelników OSP, które zorganizowała KP PSP w Szamotułach. Zakupiono pilarkę do drzewa STIHL MS 250. OSP zorganizowała pokazy sprzętu strażackiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

2005 - W zawodach sportowo – pożarniczych  w Chojnie strażacy zajęli 5 miejsce.

W zawodach sportowo – pożarniczych (rodzinnych) w Gołańczy startowały dwie drużyny, jedna drużyna zajęła 10 miejsce, a druga 15 miejsce.

2006 - Uchwałą Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Amica, z dnia 25  lutego 2006r., wybrano nowy Zarząd na 5-letnią kadencję, w następującym składzie:

Prezes

Michalski Maciej

Wiceprezes

Pędzich Tadeusz

Wiceprezes - Naczelnik

Garncarek Władysław

Z-ca Naczelnika

Roj Ryszard

Sekretarz

Kucharczyk Jacek

Gospodarz

Kawka Łukasz

Członek

Ziołek Romuald

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Lebioda Ireneusz

Członek

Górowski Marcin

Członek

Kubiak Robert

Jednostka w dniu zebrania liczyła 38 członków czynnych.

W zawodach sportowo– pożarniczych  w Jasionnie  strażacy zajęli 6 miejsce,

W dniach od 3 do 17 marca 2006 roku przeprowadzono kurs dla ratowników medycznych jednostek OSP Wronki, OSP Amica, OSP Chojno, OSP Kłodzisko. W dniu 18 marca 2006 roku kurs ratowników medycznych został zakończony egzaminem. Po egzaminie nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw,  kursanci, którzy zdali pozytywnie egzamin  otrzymali w prezencie od Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu zestawy do ratownictwa medycznego z podręcznikiem, aby mogli nadal utrwalać swoje wiadomości, wręczenia zestawów dokonał Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach st.bryg.Michał Ziemski i Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh.Wiesław Włodarczak.

W sierpniu zorganizowano wycieczkę dla strażaków i ich rodzin nad morze do Pobierowa.

We wrześniu jednostka straży reprezentowała zakład w I Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Zawierciu.

W dniu 30 listopada 2006r. z funkcji prezesa OSP Amica zrezygnował dh Maciej Michalski a na jego miejsce Zarząd OSP  wybrał Tadeusza Pędzicha. Na Wiceprezesa jednocześnie Gospodarza OSP Zarząd  wybrał dh Łukasza Kawkę, jednoczenie dh Władysław Garncarek i dh Ryszard Roj zamienili się swoimi funkcjami.

Zakupiono pilarkę do drzewa STIHL MS 361, torbę medyczną PSP R1.

Zarząd OSP Amica Wronki od 01.12.2006r.

Prezes

Pędzich Tadeusz

Wiceprezes

Kawka Łukasz

Wiceprezes - Naczelnik

Roj Ryszard

Z-ca Naczelnika

Garncarek Władysław

Skarbnik

Ziołek Romuald

Sekretarz

Kucharczyk Jacek

Gospodarz

Kawka Łukasz

Członek

Michalski Maciej

Komisja Rewizyjna OSP Amica

Przewodniczący

Lebioda Ireneusz

Członek

Górowski Marcin

Członek

Kubiak Robert

Obecnie jednostka liczy 45 członków czynnych posiadających pełne umundurowanie. Strażacy zawsze gotowi są nieść pomoc i bezinteresownie walczyć z czerwonym kurem.

Wyposażenie OSP Amica

- budynek strażnicy – dwa stanowiska garażowe

- 2 samochody      – Star 244 z wyposażeniem (gaśniczy)

                               – Lublin 3 z wyposażeniem  (ratowniczo – techniczny)

- przyczepa gaśnicza

- dwie motopompy               – Tohatsu

                                               – Niagara (pływająca)

- 20 węży W – 52

- 20 węży W – 75

- 4 węże ssawne

- 2 drabiny aluminiowe

- 10 prądownic

- 3 rozdzielacze

- zbiornik wodny

- 8 aparatów tlenowych

- 3 radiostacje i 8 radiostacji przenośnych

- 45 ubrań bojowych, butów, kasków, pasów bojowych

- 35 ubrań wyjściowych

- 2 pilarki do drzewa Stihl

- 1 torba PSP R1

Opracował: Łukasz Kawka

 

 

Zawody Wróblewo 1997

Od lewej – Pędzich Tadeusz, Garncarek Władysław, Lebioda Ireneusz, Roj Ryszard, Woźnicki Karol, Kokociński Janusz, Hały Leszek, Lewicki Wojciech, Klemiński Piotr, Cembrowacz Bronisław, Nykiel Jacek, Hercka Robert

Zawody Wartosław 1999r. drugi rząd – Jakobsze Sławomir, Kubiak Robert, Górowski Marcin; pierwszy rząd – Roj Ryszard, Hercka Robert, Kucharczyk Jacek, Kawka Łukasz

Maj 2007r. Trzeci rząd – Władysław Garncarek, Kuźnik Krystian, Radzi Edward, Kubiak Robert, Grzelak Waldemar, Górowski Marcin,

Drugi rząd – Kwiatecki Paweł, Grzelak Sławomir, Kamiński Mateusz, Małecki Andrzej, Roj Ryszard, Kucharczyk Jacek, Pędzich Tadeusz

Pierwszy rząd – Kawka Łukasz, Fręśko Rafał, Maślona Mariusz, Hercka Krzysztof, Lebioda Ireneusz

 

 

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /