"1867-(60)-1927 Księga Pamiątkowa Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych"

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wronki.

Podstawą ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi gmina, gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 lipca 1991r. (Dz.U. z 1991r. nr 81, poz.351, z późniejszymi zmianami).

Przez cały rok byliśmy w stałej gotowości bojowej do zapobiegania pożarom, do podjęcia walki z ogniem i miejscowymi zagrożeniami, względnie ze skutkami klęsk żywiołowych. Służba strażacka to służba dla społeczeństwa, to ofiarne działanie w wypadku zagrożenia życia i mienia obywateli, to jednocześnie codzienna praca i trud w kształtowaniu postaw obywatelskich w kształtowaniu kultury i wychowania młodych pokoleń.

Na terenie naszej gminy działa obecnie 12 jednostek OSP, w tym: typu „S” 11 jednostek (nowopowstała jednostka OSP Rzecin nie posiada samochodu), w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym dwie jednostki - OSP Wronki i OSP Chojno, w zakładach pracy jedna jednostka - OSP Amica, zarejestrowanych w KRS 12 jednostek OSP, mających NIP 11 jednostek, REGON 12 jednostek, wyposażonych w 16 samochodów pożarniczych.

l.p. Jednostka członkowie czynni 18-60 lat członkowie czynni powyżej 60 lat Członkowie Honorowi  Członkowie Wspierający Kobiety Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęta Chłopcy
1 Chojno 32 5 7     8 8
2 Jasionna 22 4 3       16
3 Samołęż 49 2 2       7
4 Marianowo 30 14 7       8
5 Ćmachowo 23 9         9
6 Wróblewo 18   3       10
7 Kłodzisko 47 14     1   13
8 Lubowo 24 6         5
9 Wartosław 32 5 3       9
10 Wronki 79 6 6   3   15
11 Amica 44            
12 Rzecin 32 2     1    
  Razem 432 67 31 0 5 8 100

Jednostki OSP działają w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, każda jednostka OSP posiada swój statut, wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i związku określa statut jednostki OSP.

Jednostki OSP działające na terenie miasta i gminy Wronki, prowadzą działania samodzielnie, uczestniczą w akcjach na terenie innych gmin. Jednostki OSP MiG Wronki zabezpieczają 27,1% powierzchni powiatu szamotulskiego, w przeliczeniu na ludność 22,1%.

Jednostki OSP w roku 2006 uczestniczyły 266 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 70 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 184 razy, alarmy fałszywe 12 razy. Straty wyniosły 57,3 tys.zł., a uratowane mienie to 182 tys.zł.

W działaniach tych wzięło udział 3.156 strażaków i 365 zastępów. Udział OSP Wronki w działaniach ratowniczo-gaśniczch na terenie gminy to 71,8%, udział pozostałych jednostek z terenu gminy to 28,2%.

 

Dane statystyczne jednostek OSP na terenie powiatu szamotulskiego.

L.p.

Gmina

Ilość jednostek OSP w gminie

Ilość jednostek OSP w KSRG

 

Powierzchnia w tyś.ha

Powierzchnia gminy przypadająca na jedną jednostkę OSP w gminie w tyś.ha

Powierzchnia gminy przypadająca na jedną jednostkę OSP w KSRG w gminie w tyś.ha

Udział % powierz--chni gminy w powiecie

 

gminy

lasów

1.

Szamotuły

9

2

      17,50   

        2,30   

          1,94   

          8,75   

15,71

2.

Obrzycko

4

2

      11,10   

        5,30   

          2,78   

          5,55   

9,96

3.

Ostroróg

7

1

        8,50   

        2,60   

          1,21   

          8,50   

7,63

4.

Pniewy

14

1

      15,80   

        2,40   

          1,13   

        15,80   

14,18

5.

Duszniki

13

2

      15,50   

        0,60   

          1,19   

          7,75   

13,91

6.

Każmierz

8

1

      12,80   

        1,90   

          1,60   

        12,80   

11,49

7.

Wronki

12

2

      30,20   

      19,00   

          2,52   

        15,10   

27,11

 

Razem

67

11

   111,40   

     34,10   

          1,66   

  10,13   

100,00

 

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO – GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE WRONKACH

ZOSP RP jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze miejskie przywiązywały, co raz więcej uwagi do wyposażania w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji. W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstały niezależnie we wszystkich zaborach:

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

To hasło na sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, to szlachetna służba od pokoleń - ludziom i Ojczyźnie.

W Galicji:
1860 - powstało Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, od swojego patrona św. Floriana zwane "Florianką",
1862 - początek akcji tworzenia pierwszych stowarzyszeń strażackich:
1865 - Kraków, Gródek, Tarnów,
1867 - Wadowice,
1868 - Lwów, Stanisławów,
1869 - Bochnia,
1871 - Brody, Przemyśl, Sambor, Żywiec,

1875 - we Lwowie powstał I Krajowy Zjazd Strażacki powołał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Rozwijała się działalność organizacyjna.

W Królestwie Polskim:
1864 - powstała OSP w Kaliszu,
1871 - powstała OSP w Częstochowie,
1881 - działa 27 organizacji strażackich
1915 - władze rosyjskie zatwierdziły ustawę Towarzystwa Świętego Floriana,
1916 - w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych powołał Związek Floriański.

W zaborze pruskim:

1867 - powstał Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, który w 1893 roku przekształcił się w:

- Poznański Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych,

- Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych na Górnym Śląsku,

1880 - powstał Pomorski Związek Prowincjonalnych Straży Pożarnych.

W latach I wojny światowej:

Strażacy wszystkich zaborów walczyli o niepodległość w Polskiej Organizacji Wojskowej, w powstaniu wielkopolskim i w powstaniach śląskich.

W listopadzie 1918 r. – strażacy aktywnie uczestniczyli w rozbrajaniu garnizonów niemieckich i austriackich. Głównym inicjatorem zwołania I Ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – był Bolesław Chomicz. W zjednoczeniu ruchu strażackiego widział on ważny element umocnienia państwa polskiego. Marzył o nowoczesnym kraju, który „być powinien wielkim zespołem obywateli, świadomych zadań swych i celów, przejętych myślą dobra powszechnego”. W dniach 8 i 9 września 1921 roku w Warszawie pod hasłem „W jedności siła” odbył się: I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cel - to powstanie: Głównego Związku Straży Pożarnych RP jako centralnej organizacji jednoczącej poszczególne Związki Strażackie na ziemiach Polski. Do Głównego Związku Straży Pożarnych RP weszły: Związek Floriański, Małopolski, Wielkopolski, Pomorski, Cieszyński. Krakowski oraz wojewódzkie: Wileński, Lubelski, Nowogródzki, Łódzki, Białostocki, Kielecki i Warszawski.

Ochotnicze Straże Pożarne do 1920r. były zrzeszone w Prowincjonalnym Związku Straży Pożarnej Prowincji Poznańskiej. W dniu 11 stycznia 1920 roku na zjeździe delegatów straży pożarnych w Poznaniu powołano Wielkopolski Związek Straży Pożarnych. W latach 1920-1921 Wielkopolski Związek Straży Pożarnych, w 1922 roku powołano okręgi powiatowe związku, na czele okręgu szamotulskiego stanął Starosta Karpiński, ogniomistrzem rejonowym (obecnie komendant gminny) na obszar Wronki został Władysław Tomaszewski. W województwie wielkopolskim w 1926 roku były 33 okręgi związku. Okręgi związku straży działały pod kierunkiem i nadzorem Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych do 1933 roku. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 roku powołano Związek Straży Pożarnych RP (Dz.U.RP nr 102, poz.779), a w Monitorze Polskim nr 298, poz. 331 opublikowano statut związku, co zapewniło ujednolicenie organizacji ogniw związku w RP, w województwach ustanowiono Okręgi Wojewódzkie, a w powiatach Oddziały Powiatowe Związku.

Lata II wojny to walka na wszystkich frontach.

W grudniu 1939 roku utworzono strażacką organizację konspiracyjną "Skała", która w 1943 roku weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa.

W latach 1939-1945 tysiące strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji podziemnych. W roku 1945 organizacja ochrony przeciwpożarowej była realizowana na podstawie ustawy z dnia 15 marca 1934 roku o ochronie przed pożarami i innymi klęskami (Dz.U.R.P.nr 41, poz.365), z godnie z ta ustawą zadania ochrony przeciwpożarowej spoczywały na zarządach gminnych i miejskich. 4 lutego 1950 roku wydano nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz.U.nr 6, poz.51), obowiązywała dodo 1960 roku. 13 kwietnia 1960 roku wydano ustawę  o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U.nr 20, poz. 120), która obowiązywała do 1975 roku. 12 czerwca 1975 roku wydano ustawę o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U.nr 20, poz.106), która obowiązywała do 1991 roku. 24 sierpnia 1991 roku wydano ustawę o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.nr 81, poz.351), która aktualnie obowiązuje.

W 1949 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o rozwiązaniu Związku.

W grudniu 1956 roku Związek OSP został reaktywowany.

W kwietniu 1992 roku podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

X Zjazd Krajowy Związku w czerwcu 1997 roku przyjął program działania na przełom tysiąclecia - lata 1997 - 2002, a Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w październiku 1999 roku przyjął statut dostosowujący strukturę Związku do nowego podziału administracyjnego kraju.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku „O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. Nr 81, poz. 351 ze zm.) oraz własnego statutu. Program Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej preferuje przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypełnianiu przez OSP ich społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierwszego prezesa odrodzonego Związku.

 

Komendanci Gminni Straży Pożarnych w latach 1945-1973, funkcja ta miała w tym okresie różne nazwy od Naczelnika Rejonowego OSP, następnie Naczelnika Gromadzkiego OSP i ostatecznie Komendant Gminny Straży Pożarnych, funkcje te w tym okresie sprawowali kolejno:

-    Władysław Bierka - Komendant Gminny Straży Pożarnych we Wronkach w latach 1945-1971.

-    Piotr Lala               - Komendant Gminny Straży Pożarnych we Wronkach w latach 1971-1973.

 

 Tymczasowy Zarząd MG ZOSP we Wronkach powołany w dniu 29 marca  1973 roku

Prezes                                    Franciszek Biedny

Wiceprezes                            Marian Rosiński

Sekretarz                               Czesław Jądrzyk

Komendant Gminny                Edward Majchrzak

Z-ca Komendanta Gminnego                 Piotr Lala

Członek Prezydium                 Stanisław Filipowski

Członek Prezydium                 Lidia Minge

Członek Prezydium                 Walerian Nowacki

Członek Prezydium                 Franciszek Dokrzewski

Zarząd MG ZOSP we Wronkach wybrany na I Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 24 kwietnia  1976 roku

Prezes                                    Franciszek Biedny

Z-ca Prezesa                         Stanisąłw Filipowski

Sekretarz                               Czesław Jądrzyk

Skarbnik                                 Maria Rusinek

Komendant Gminny                Jan Szczęśniak

Komendant Miejski                  Edward Majchrzak

Członek                                  Stefan Sierszulski

Członek                                  Zenon Ludwiczak

 

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na I Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 24 kwietnia  1976 roku

Przewodniczący                    Franciszek Kuliś

Z-ca Przewodniczącego       Marian Rosiński

Członek                                  Alojzy Kaczmarek

Członek                                  Władysław Boch

Członek                                  Stanisław Biniak

Zarząd MG ZOSP we Wronkach wybrany na II Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 3 lutego 1979 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Z-ca Prezesa                         Stanisław Filipowski

Sekretarz                               Zofia Grupińska

Skarbnik                                 Maria Rusinek

Komendant Gminny                Jan Szczęśniak

Komendant Miejski                  Edward Majchrzak

Członek                                  Stefan Sierszulski

Członek                                  Franciszek Dokrzewski

Członek                                  Alojzy Kaszkowiak

Członek                                  Stanisław Biniak

Członek                                  Zenon Ludwiczak

Członek                                  Benedykt Pujanek

Członek                                  Wacław Piotr

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na II Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 3 lutego 1979 roku

Przewodniczący                    Franciszek Kuliś

Z-ca Przewodniczącego       Marian Rosiński

Członek                                  Alojzy Kaczmarek

Członek                                  Władysław Boch

Członek                                  Marian Radomski

Zarząd MG ZOSP we Wronkach wybrany na III Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 11 kwietnia 1981 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Stanisław Biniak

Wiceprezes                            Zdzisław Zaporowski

Sekretarz                               Zofia Grupińska

Skarbnik                                 Bolesław Koziej

Komendant Gminny                Jan Szczęśniak

Komendant Miejski                  Edward Majchrzak

Członek                                  Kazimierz Grott

Członek                                  Benedykt Pujanek

Członek                                  Zenon Ludwiczak

Członek                                  Stefan Kaszkowiak

Członek                                  Jan Sobieski

Członek                                  Jerzy Kubiś

Członek                                  Tadeusz Larecki

Członek                                  Kazimierz Spychała

Członek                                  Wiktor Błoch

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na III Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 11 kwietnia 1981 roku

Przewodniczący                    Franciszek Kuliś

Z-ca Przewodniczącego       Alojzy Kaczmarek

Sekretarz                               Marian Rosiński

Członek                                  Feliks Świniarski

Członek                                  Marian Srech

Z dniem 1 stycznia 1983 roku zrezygnował z funkcji Komendanta Miejskiego Straży Pożarnych Edward Majchrzak, w związku z powyższym na stanowisko Komendanta MG Straży Pożarnych powołano Jana Szczęśniaka.

Zarząd MG ZOSP we Wronkach wybrany na IV Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 15 marca 1983 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Stanisław Biniak

Wiceprezes                            Kazimierz Spychała

Sekretarz                               Andrzej Liszkowski

Skarbnik                                 Adam Bąkowski

Komendant Gminny Straży   Jan Szczęśniak

Członek                                  Kazimierz Grott

Członek                                  Tadeusz Larecki

Członek                                  Jerzy Kubiś

Członek                                  Wiktor Błoch

Członek                                  Edmund Biniek

Członek                                  Andrzej Tyrchan

Członek                                   Henryk Rusinek

Członek                                  Stefan Jęchorek

Członek                                  Benedykt Pujanek

Członek                                  Jerzy Paczkowski

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na IV Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 15 marca 1983 roku

Przewodniczący                    Franciszek Kuliś

Z-ca Przewodniczącego       Alojzy Kaczmarek

Sekretarz                               Edward Zientarski

Członek                                  Feliks Świniarski

Członek                                  Wojciech Niewiedział

Z dniem 1 listopada 1985 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Gminnego Straży Pożarnych Jana Szczęśniaka zastąpił Adam Bąkowski.

Zarząd MG ZOSP we Wronkach wybrany na V Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 26 lutego 1987 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Stanisław Biniak

Wiceprezes                            Kazimierz Spychała

Sekretarz                               Andrzej Liszkowski

Skarbnik                                 Elżbieta Wiechcińska

Komendant Gminny Straży Poż.   Adam Bąkowski

Członek Zarządu                    Kazimierz Grott

Członek Zarządu                    Kubiś Jerzy

Członek Zarządu                    Edmund Biniek

Członek Zarządu                    Henryk Rusinek

Członek Zarządu                    Zdzisław Dzik

Członek Zarządu                    Stefan Jęchorek

Członek Zarządu                    Ignacy Bilski

Członek Zarządu                    Jan Szczęśniak

Członek Zarządu                    Feliks Świniarski

Członek Zarządu                    Benedykt Pujanek

Członek Zarządu                    Władysław Garncarek

Członek Zarządu                    Jacek Dobierski

Członek Zarządu                    Jerzy Paczkowski

Członek Zarządu                    Józef Rybarczyk

Członek Zarządu                    Jerzy Duszyński

 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na V Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 26 lutego 1987 roku

Przewodniczący                    Franciszek Kuliś

Członek                                  Alojzy Kaczmarek

Członek                                  Edward Zienterski

Członek                                  Wojciech Niewiedział

Członek                                  Leon Perz

W dniu 30 kwietnia 1990 roku nastąpiła zmiana na funkcji Komendanta Gminnego Straży Pożarnych dh Adama Bąkowskiego zstąpił dh Stefan Kaszkowiak.

 Zarząd MG ZOSP RP we Wronkach wybrany na VI Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 20 kwietnia 1991 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Stanisław Biniak

Wiceprezes                            Kazimierz Spychała

Sekretarz                               Andrzej Liszkowski

Skarbnik                                 Elżbieta Wiechcińska

Komendant Gminny Straży   Stefan Kaszkowiak

Członek Zarządu                    Kazimierz Grott

Członek Zarządu                    Jerzy Kubiś

Członek Zarządu                    Edmund Biniek

Członek Zarządu                    Henryk Rusinek

Członek Zarządu                    Zdzisław Dzik

Członek Zarządu                    Jan Szczęśniak

Członek Zarządu                    Władysław Garncarek

Członek Zarządu                    Henryk Szymczak

Członek Zarządu                    Zdzisław Jankowski

Członek Zarządu                    Zofia Grupińska

 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na VI Zjeździe MG ZOSP RP Wronki, w dniu 20 kwietnia 1991 roku

Przewodniczący                    Alojzy Kaczmarek

Z-ca Przewodniczącego       Wojciech Niewiedział

Członek                                  Kazimierz Rosada

Członek                                  Józef Lisiak

Członek                                  Bronisław Cembrowicz

 Zarząd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach wybrany na VII Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 29 marca 1996 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Kazimierz Grott

Wiceprezes                            Kazimierz Spychała

Sekretarz                               Andrzej Liszkowski

Skarbnik                                 Małgorzata Kuster

Komendant Gminny Straży    Stefan Kaszkowiak

Członek Prezydium                 Henryk Rusinek

Członek Prezydium                 Zdzisław Jankowski

Członek Zarządu                    Stanisław Biniak

Członek Zarządu                    Zdzisław Dzik

Członek Zarządu                    Zenon Ludwiczak

Członek Zarządu                    Edmund Biniek

Członek Zarządu                    Franciszek Wyremba

Członek Zarządu                    Ryszard Roj

Członek Zarządu                    Mieczysław Białuski

Członek Zarządu                    Stanisław Wrembel

Członek Zarządu                    Benedykt Drajewski

Członek Zarządu                    Wojciech Wrembel

Członek Zarządu                    Jerzy Paczkowski

Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na VII Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 29 marca 1996 roku

Przewodniczący                    Alojzy Kaczmarek

Członek                                  Elżbieta  Wiechcińska

Członek                                  Zofia Grupinska

W 1999 roku uległa rozwiązaniu jednostka OSP przy Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego, w związku z reorganizacją zakładu, jednostka ta powstała w 1937 roku.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku, wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju powstały powiaty i uległo likwidacji województwo pilskie – ochotnicze straże pożarne MiG Wronki zmieniły podległość organizacyjną – przeszły z województwa pilskiego do województwa wielkopolskiego i powiatu szamotulskiego. Zmieniając równocześnie podległość organizacyjną z Komendy Rejonowej PSP w Trzciance na Komendę Powiatową PSP w Szamotułach. Od 1 stycznia 1999 roku dzwoniąc na numer alarmowy 998 zgłasza się Powiatowe Stanowisko Kierowania KP PSP Szamotuły. Powstał Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Szamotułach w dniu 30 grudnia 1998 roku, w sali Urzędu MiG w Szamotułach odbył się Zjazd Powiatowy ZOSP RP. W zebraniu uczestniczyło 82 delegatów – 13 z nich reprezentowało MiG Wronki. Na Zjeździe wybrano 24-osobowy Zarząd Powiatowy ZOSP RP. W jego skład weszło trzech przedstawicieli Wronek: Czesław Jądrzyk Prezes Zarządu MG ZOSP RP we Wronkach, Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Straży Pożarnych we Wronkach, Alojzy Kaczmarek Przewodniczący MG Komisji Rewizyjnej. Wybrano siedmioosobowe Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, jego Prezesem został Wiesław Włodarczak z Kaźmierza, a Wiceprezesem Czesław Jądrzyk. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej został wronczanin Jan Hibner. W skład Sądu Honorowego wszedł Antoni Odrobny z OSP Kłodzisko.

W dniu 7 stycznia 1999r. odbyło się w świetlicy OSP Wronki przyjacielskie spotkanie przedstawicieli straży pożarnych z gminy Wronki, władz samorządowych Wronek, PSP z byłego województwa pilskiego i PSP z nowego powiatu szamotulskiego. Przy kawie podsumowano bardzo dobrą współpracę ze strażakami byłego województwa pilskiego Komendą Rejonową PSP w Trzciance i Komendą Wojewódzką PSP w Pile. Były Komendant Rejonowy PSP w Trzcince bryg.Ryszard Urbański i jego zastępca  bryg.Wojciech Pawłowski stwierdzili, że dobrze będą wspominać koleżeńską współpracę z wronieckimi strażakami i samorządowcami oraz przyjacielski klimat we Wronkach. „Pozostajemy w tym samym województwie, będziemy się jeszcze spotykać i współpracować ze sobą” – stwierdził Kazimierz Michalak Burmistrz MiG Wronki, dziękując całej strażackiej rodzinie za ich pracę i troskę o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł.bryg.Jan Wołyński okazał swoje zadowolenie z dobrego wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Wronki. Na zakończenie okolicznościowego spotkania wymieniono pisemne podziękowania za owocną współpracę, a pilscy komendanci otrzymali od wronieckich strażaków pamiątkowe statuetki.  

Zarząd Oddziału MG ZOSP RP  we Wronkach wybrany na VIII Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 21 kwietnia 2001 roku

Prezes                                    Czesław Jądrzyk

Wiceprezes                            Henryk Rusinek

Sekretarz                               Andrzej Liszkowski

Skarbnik                                 Alina Kaźmierczak

Komendant Gminny Straży   Stefan Kaszkowiak

Członek Prezydium                 Antoni Odrobny

Członek Zarządu                    Bogusław Grzybek

Członek Zarządu                    Stanisław Wrembel

Członek Zarządu                    Marek Magdziński

Członek Zarządu                    Zdzisław Jankowski

Członek Zarządu                    Mieczysław Białuski

Członek Zarządu                    Ryszard Roj

Członek Zarządu                    Zenon Ludwiczak

Członek Zarządu                    Benedykt Drajewski

 Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna wybrana na VIII Zjeździe MG ZOSP Wronki, w dniu 21 kwietnia 2001 roku

Przewodniczący                    Alojzy Kaczmarek

Członek                                  Elżbieta Borucka

Członek                                  Zofia Grupińska

W dniu 25 stycznia 2002 roku nastąpiła zmiana na funkcji Prezesa Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach dh Czesława Jądrzyka zastąpił dh Andrzej Liszkowski.

W dniu 16 kwietnia 2002 roku nastąpiła zmiana na funkcji skarbnika Zarządu MG ZOSP RP we Wronkach dh Alinę Kaźmierczak zastąpił dh Marek Magdziński, jednocześnie na funkcję sekretarza powołano dh Mariusza Brzozowskiego.

 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach od 31.03.2006r.

1. Prezes                                                      Andrzej Liszkowski

2. Komendant Ochrony Przeciwpożarowej  Stefan Kaszkowiak

3. Wiceprezes                                              Henryk Rusinek

4. Wiceprezes                                              Antoni Odrobny

5. Skarbnik                                                   Marek Magdziński

6. Sekretarz                                                  Mariusz Brzozowski

7. Członek Prezydium                                 Ksiądz Kanonik Paweł Pawlicki kapelan strażaków MiG Wronki

8. Członek Zarządu                                     Krzysztof Kaczmarek

9. Członek Zarządu                                     Stanisław Wrembel

10. Członek Zarządu                                   Zenon Ludwiczak

11. Członek Zarządu                                   Bogusław Grzybek

12. Członek Zarządu                                   Łukasz Kawka

13. Członek Zarządu                                   Mieczysław Białuski

14. Członek Zarządu                                   Zdzisław Jankowski                                

15. Członek Zarządu                                   Tadeusz Kowalski

 Komisja Rewizyjna Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach

1.  Przewodniczący                    Alojzy Kaczmarek

2. Wiceprzewodniczący             Paweł Kahal

3. Sekretarz                               Stanisław Chojan

2.  Członek                                 Leszek Morysiak

3.  Członek                                 Jerzy Waroś

 

W dniu 28 kwietnia 2011 roku, w świetlicy OSP Wronki, odbył się X Zjazd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach, na którym posumowano 5 lat działalności. Dokonano wyboru nowego Zarządu, który składa się z przedstawicieli poszczególnych jednostek OSP MiG Wronki.

 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach od 28.04.2011r.

Prezes Andrzej Liszkowski,

Wiceprezesi Henryk Rusinek i Antoni Odrobny,

Komendant Gminny Stefan Kaszkowiak,

Skarbnik Marek Magdziński,

Sekretarz Jerzy Śmiłowski,

Członek Prezydium ksiądz kanonik Paweł Pawłicki,

Członkowie Zarządu Zenon Ludwiczak, Bogusław Grzybek, Mieczysław Białuski, Stanisław Wrembel, Zdzisław Jankowski, Krzysztof Kaczmarek, Tadeusz Kowalski, Łukasz Kawka.

Komisja Rewizyjna Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach od 28.04.2011r.

Przewodniczący Alojzy Kaczmamrek,

Wiceprzewodniczący Paweł Kahl,

Sekretarz Krzysztof Majdański,

członkowie Robert Rusinek, Dariusz Ślimak.

Wybrano delegatów na Zjazd Powiatowy Związku: Robert Rusinek, Paweł Kahl.

Wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach: Andrzej Liszkowski, Stefan Kaszkowiak.

 

28.04.2016 r. XI Zjazd Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach

 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach od 28.04.2016r.

 Prezes Andrzej Liszkowski,

Wiceprezesi Henryk Rusinek i Antoni Odrobny,

Komendant Gminny Stefan Kaszkowiak,

Skarbnik Marek Magdziński,

Sekretarz Jerzy Śmiłowski,

Członek Prezydium ksiądz kanonik Paweł Pawłicki,

Członkowie Zarządu Zenon Ludwiczak, Bogusław Grzybek, Mieczysław Białuski, Stanisław Wrembel, Zdzisław Jankowski, Krzysztof Kaczmarek, Tadeusz Kowalski, Łukasz Kawka.

Komisja Rewizyjna Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach od 28.04.2016r.

Przewodniczący Alojzy Kaczmamrek,

Wiceprzewodniczący Paweł Kahl,

Sekretarz Krzysztof Majdański,

członkowie Robert Rusinek, Marek Marcinkowski.

Wybrano delegatów na Zjazd Powiatowy Związku: Marek Marcinkowski, Paweł Kahl.

Wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach: Andrzej Liszkowski, Stefan Kaszkowiak.

 

22 września 2021 roku, XII Zjazd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach od 22.09.2021 r.

Prezes Stefan Kaszkowiak,

Wiceprezesi Henryk Rusinek i Antoni Odrobny, Jerzy Śmiłowski,

Komendant Gminny Marek Marcinkowski,

Skarbnik Adrianna Wawrzyniak,

Sekretarz Dominik Krzyżkowiak,

Członek Prezydium ksiądz kanonik Paweł Pawłicki,

Członkowie Zarządu Zenon Ludwiczak, Aleksander Pospieszny, Mieczysław Białuski, Paweł Kahl, Krzysztof Kaczmarek, Tadeusz Kowalski, Łukasz Kawka.

Komisja Rewizyjna Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach od 22.09.2021 r.

Przewodniczący Bartosz Hodrych,

Wiceprzewodniczący Robert Rusinek,

Sekretarz Łukasz Roj,

Członek Królski Jakub, Plebański Roman.

Wybrano delegatów na Zjazd Powiatowy Związku: Bartosz Hodrych, Łukasz Roj.

Wybrano przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach: Marek Marcinkowski, Adrianna Wawrzyniak.

 


/ Strona główna / Kontakt /