STATUT 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w ……………….

 

R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  w …………..,  zwane dalej  „OSP”.

 

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  a  także niniejszego statutu.

§ 3

 Siedzibą OSP jest ………………….

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5

OSP posiada osobowość prawną.

§ 6

OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej, zwanego dalej „Związkiem” po zadeklarowaniu przynależności do niego.

§

 Ochotnicza  straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, oznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 § 8

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków.

R o z d z i a ł   I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 9

    Celami i zadaniami OSP są::

1)         prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi,

2)         branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk,

3)         uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej,

4)         branie udziału w obronie cywilnej,

5)         rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,

6)         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

§ 10

Cele i zadania  wymienione w § 5,  OSP realizuje przez:

1)        organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

2)        przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

3)        organizowanie,  spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,

4)        prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP  i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

5)        organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny  pożarniczej,

6)        organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i  oświatowej,

7)        organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  fizyczną.

8)        prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

 

 

 

R o z d z i a ł   I I I

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkowie OSP dzielą się na:

1)       członków zwyczajnych, w tym członków  młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

2)        członków wspierających,

3)       członków honorowych.

 

§ 12

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1)       pełnoletni   obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepozbawieni praw publicznych,

2)        małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej  16 lat,  jeżeli  deklarują  czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

 

§ 13

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

1.       Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. 

2.       Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

3.       Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)       wybierać i być wybieranymi do władz OSP z  wyjątkiem młodzieży  poniżej 16 roku życia,

2)       uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3)        wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4)        korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5)       używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§ 15

 Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

1)         aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2)         przestrzeganie postanowień niniejszego statutu  i  innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,

3)         podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

4)         dbanie   o mienie OSP,

5)         regularne opłacanie składek  członkowskich.

§ 16

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

 

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek:

1)       skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2)       skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,

a)       rezygnacji  z członkostwa złożonej  na piśmie,

b)       nieusprawiedliwionego zalegania   z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

c)       śmierci.

3)       wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a)       prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b)       popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

4)       przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,

5)       od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w  pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,

6)        do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem,                      

7)     skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu  umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.         

 

§  18

1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i  za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2.       Członek wspierający opłaca składkę członkowską  w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 19

1.       Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2.       Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3.       Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

 

 

 

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§  20

Władzami OSP są:

1)       Walne Zebranie Członków OSP,

2)       Zarząd,

3)       Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

1.       Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2.       Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości  powinny być podjęte w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

1.       Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.       Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3.       Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

B.     WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§  23

1.       Walne Zebranie Członków  OSP jest najwyższą władzą OSP.

2.       Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw  wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1)       wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

2)       wysłuchanie sprawozdania  Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

3)       udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,

4)       uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5)       wybór, spośród siebie   Zarządu w liczbie 5-9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,

6)       wybór spośród siebie  i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,

7)       uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,

8)       ustalanie wysokości składki członkowskiej,

9)       podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

10)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

11)    wybieranie spośród siebie  delegatów w skład władz Związku,

12)    podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

13)    nadawanie członkostwa honorowego OSP,

14)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 

§ 24

1.       Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.       Zwyczajne Walne  Zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3.       Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków  zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 25

1.       Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych.

2.       Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania OSP, które wymagają większości, tj. 2/3 głosów.

3.      W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 26

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

3)       na żądanie  ½ liczby członków  OSP.

2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3.       Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2,  ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu  przeprowadzenia  zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

 

§ 27

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

§ 28

W razie nie obycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad.

Walne zebranie zwołane w drugim, terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał  w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 

C.    ZARZĄD

§ 29

1.       Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, zastępcę naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza. W skład zarządu wchodzi naczelnik straży, który sprawuje funkcję wiceprezesa oraz jego zastępca, którzy wykonują zadania w zakresie działalności operacyjno-technicznej OSP.

2.       Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej  1/3  ustalonego składu.

3.       Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

§ 30

Do zadań Zarządu należy:

1)       reprezentowanie interesów OSP,

2)       realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

3)       zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4)       niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej, najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru,

5)       udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6)       opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań  z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

7)       zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

8)       przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9)       przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10)    tworzenie zespołu ratowniczego,

11)    organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12)    dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP  powierzonych im zadań,

13)    rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14)    wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 

§ 31

Prezes Zarządu   kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

 

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

 

§ 33

Umowy, pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 34

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 35

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do obowiązków naczelnika należy:

1)       wyznaczanie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

2)       organizowanie i prowadzenie  szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP oraz ludności,

3)        czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4)       kierowanie  przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5)       kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,

6)    przygotowywanie OSP do udziału w obronie cywilnej,

7)        dysponowanie sprzętem  i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

8)       opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości  oraz  wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 36

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

1)       pochwałę ustną,

2)       pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3)       wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4)       sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia  lub odznaki.

 

§ 37

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik  może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1)       upomnienie ustne,

2)       naganę w rozkazie naczelnika ,

3)       wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D.    KOMISJA REWIZYJNA

§ 38

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1)         przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2)         składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz  z oceną działalności OSP,

3)         przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4)         wnioskowanie o udzielenie  Zarządowi absolutorium.

2.  Komisja Rewizyjna OSP  może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.

3.       Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

 

§ 39

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 40

Członkowie  Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

 

R o z d z i a ł   V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§  41

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1)         składek członkowskich,

2)         dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)         dochodów z majątku i imprez,

4)         ofiarności publicznej,

5)         wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

 

R o z d z i a ł   V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 42

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 43

1.       Wnioski o zmianę statutu i  rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

2.       Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 44

1.       W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

2.       Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Związku OSP RP. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.


/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /