Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kłodzisko 18.03.2023


W dniu 18 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej jednostki. Zebranie otworzył Naczelnik druh Jakub Królski, który powitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów jednostki. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście :
- Burmistrz Miasta i Gminy Wronki - Pan Mirosław Wieczór,
- Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki i Sołtys wsi Kłodzisko - Pan Mariusz Makówka,
- Sołtys wsi Pakawie - Pan Marek Mikuła,
- Sołtys wsi Pożarowo -Pan Andrzej Bator,
- Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Kłodzisku - Pani Izabela Szala,
- osoba wspierająca - Pan Marek Walorczyk.
Przewodniczącym zebrania został druh Fabian Myszkowski. Sprawozdanie z działalności zarządu złożył druh Jakub Królski, a sprawozdanie finansowe druh Łukasz Roj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Zbigniew Sześciła. W wyniku głosowania Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2022. Walne Zebranie podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia planu działalności oraz planu finansowego na 2023 rok.
Podczas zebrania zostały wręczone Brązowe Odznaki MDP dla najbardziej zaangażowanych w działalność OSP Kłodzisko członków z MDP.
Nasza jednostka liczy 48 członków. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza składa się 19 członków.
W roku 2022 jednostka brała udział w 34 akcjach ratowniczych w tym 9 razy do pożarów i 25 razy do miejscowych zagrożeń.
Zarząd OSP Kłodzisko wyróżnił strażaków za zaangażowanie i działalność na rzecz jednostki w roku sprawozdawczym:
- Amelię Walorczyk,
- Annę Rembacz,
- Jarosława Roszyk,
- Zbigniewa Roszyk,
- Sebastiana Ziółek,
- Mateusza Łabójewskiego.
Dziękujemy za przybycie wszystkim druhom i druhnom na zebranie.