Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin11.03.2023


W dniu 11 marca 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Rzecin przybył dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Michał Talma Radny Rady MiG Wronki, Pani Renata Spychała Sołtys wsi Rzecin. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2022 roku, Zarząd OSP Rzecin otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2023 rok. OSP Rzecin liczy aktualnie 33 członków, w tym 2 honorowych. Interwencje OSP Rzecin przedstawiały się następująco w 2022 roku: ogółem 12 razy.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2022 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §20 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej