Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo04.03.2023

W dniu 4 marca 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wróblewo. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Wróblewo przybyli zaproszeni goście dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Walne zebranie rozpoczęło się od przyjęcia ślubowania od nowych członków MDP OSP Wróblewo. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Stefana Kaszkowiaka, na protokolanta dh Ewę Wrembel. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok złożył dh Dominik Krzyżkowiak Naczelnik OSP Wróblewo, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Dominik Krzyżkowiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał dh Dominik Krzyżkowiak. Zarząd OSP Wróblewo otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2023 rok. OSP Wróblewo liczy aktualnie 37 członków, w tym 4 honorowych, 26 strażaków ratowników w JOT, przy jednostce działa MDP. Interwencje OSP Wróblewo przedstawiały się następująco w 2022 roku: ogółem 15 razy, w tym 1 raz pożar i 14 razy miejscowe zagrożenia. Zasłużeni strażacy OSP Wróblewo zostali wyróżnieni odznakami za wysługę lat w OSP Wróblewo. Zebranie było podsumowaniem działalności w 2022 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z statutem, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.