Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin19.03.2022

W dniu 19 marca 2022 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Rzecin przybył dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2021 roku, Zarząd OSP Rzecin otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2022 rok. OSP Rzecin liczy aktualnie 33 członków, w tym 2 honorowych. Interwencje OSP Rzecin przedstawiały się następująco w 2021 roku: ogółem 4 razy, w tym 2 razy pożary, 2 razy miejscowe zagrożenia.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2021 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §20 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.