V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach28.01.2022

W dniu 28 stycznia 2022 roku, w świetlicy wiejskiej w Brodziszewie, odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Otwarcia Zjazdu dokonał dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach i powitał przybyłych na Zjazd gości, dh Mariusza Roga Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Poznaniu, Pana Andrzeja Grzeszczyka – Członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, st.bryg. Ireneusza Persa Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, delegatów na Zjazd i przedstawicieli wszystkich gmin powiatu szamotulskiego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Stefana Kaszkowiaka, sekretarzem został wybrany dh Zenon Pawlaczyk.
Sprawozdanie z działalności złożył dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, na terenie powiatu szamotulskiego działa 65 jednostek OSP, w tym Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym 11 jednostek OSP, w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym 3 jednostki OSP Ostroróg i OSP Wronki oraz OSP Kaźmierz, jednostki te są wyposażone w 87 samochodów ratowniczych, w tym 4 ciężkie, 39 średnie i 45 lekkie. W jednostkach tych działa 2.496 strażaków, w tym 1.865 mężczyzn i 292 kobiety. Przy jednostkach OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które skupiają 376 członków. Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, koszt ich utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ponoszą gminy, które mają również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ich ubezpieczenia, ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył dh Paweł Kahl.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.
Zjazd dokonał wyboru nowego Zarządu, którego Prezesem został dh Zenon Pawlaczyk, na Wiceprezesów wybrano dh Jacek Gołąb i dh Marek Marcinkowski, sekretarzem została dh Adrianna Wawrzyniak, skarbnikiem dh Feliks Burdajewicz, członkami prezydium zostali Andrzej Królik, Zbigniew Wleklak, Ireneusz Pers, Milena Łuczak, Rafał Szczepański, Marian Matuszak, członkami zarządu zostali Piotr Przybysz, Sławomir Przybysz, Krzysztof Roj, Dawid Gacek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bartosz Hodrych, wiceprzewodniczącym Piotr Hoffa, sekretarzem Jerzy Michalski, członkami Piotr Gruszczyński i Eugeniusz Łomiński.
Przedstawicielami Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu zostali wybrani Zenon Pawlaczyk i Dawid Gacek. Delegatami na zjazd wojewódzki zostali wybrani Bartosz Hodrych, Piotr Hoffa, Marcin Wielgosz.
Uchwałą ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak, dh Andrzej Liszkowski, dh Krzysztof Jopp, dh Ryszard Woźniak, dh Jarosław Łuczak otrzymali godność członka honorowego ZOP ZOSP RP w Szamotułach.