Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Kłodzisko23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Kłodzisko. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Kłodzisko przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach, Pan Mariusz Makówka radny Rady MiG Wronki i sołtys wsi Kłodzisko. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, Zarząd OSP Kłodzisko otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. OSP Kłodzisko liczy aktualnie 61 członków, w tym 2 honorowych, 14 członków MDP. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Kłodzisko. Interwencje OSP Kłodzisko przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 13 razy, w tym 7 razy pożary, 6 razy miejscowe zagrożenia.
Dokonano wyboru uzupełniającego do składu Zarządu, wybrano dh Jakuba Królskiego, w miejsce zmarłego śp. Dh Zbigniewa Biniaka w dniu 07.04.2018 r., na funkcję zastępcy naczelnika OSP Kłodzisko.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.