Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Lubowo22.02.2019

W dniu 22 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Lubowie. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Lubowo przybyli zaproszeni goście dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Eugeniusz Stańko sołtys sołectwa Lubowo-Karolewo, Pan Witold Pospieszny. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Lubowo. Interwencje OSP Lubowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 6 razy, w tym 6 razy miejscowe zagrożenia. OSP Lubowo liczy aktualnie 32 członków.
W 2018 roku strażacy, z OSP Lubowo, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.