Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin 09.02.2019

W dniu 9 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rzecin. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Rzecin przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, Zarząd OSP Rzecin otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. OSP Rzecin liczy aktualnie 33 członków, w tym 2 honorowych. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Rzecin. Interwencje OSP Rzecin przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 9 razy, w tym 5 razy pożary, 4 razy miejscowe zagrożenia.
W 2018 roku strażacy, z OSP Rzecin, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.