Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wróblewo26.01.2019

W dniu 26 stycznia 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Wróblewo. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Wróblewo przybyli zaproszeni goście dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, Zarząd OSP Wróblewo otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. OSP Wróblewo liczy aktualnie 34 członków, w tym 3 honorowych, przy jednostce działa MDP. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Wróblewo. Interwencje OSP Wróblewo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 4 razy, w tym 4 razy miejscowe zagrożenia.
W 2018 roku strażacy, z OSP Wróblewo, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.