Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Wartosław19.01.2019

W dniu 19 stycznia 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Wartosław. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Wartosław przybyli zaproszeni goście dh Stefan Kaszkowiak Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Mariusz Makówka radny Rady MiG Wronki, Pan Witold Waroś sołtys wsi Wartosław. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Wartosław. Interwencje OSP Wartosław przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 9 razy, w tym 2 razy pożary, 7 razy miejscowe zagrożenia.
W 2018 roku strażacy, z OSP Wartosław, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.