Zarząd OMG ZOSP RP we Wronkach podsumował 2018 rok08.01.2019

W dniu 8 stycznia 2019 roku, odbyło się w świetlicy OSP Wronki, posiedzenie Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach, na którym dokonano podsumowania 2018 roku.
W 2018 roku strażacy z jednostek OSP MiG Wronki interweniowali przy 368 zdarzeniach, w tym przy 72 pożarach, 290 miejscowych zagrożeniach, 6 alarmach fałszywych w dobrej wierze, 17 razy prowadzili działania poza terenem Gminy Wronki, 3 razy poza terenem powiatu szamotulskiego. W działaniach tych wzięło udział 566 zastępów i 2.088 strażaków, czas działań ratowniczych to 3.840 godziny.
W 2018 roku strażacy brali udział w szkoleniu podstawowym, dowódców, które zostały przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły oraz szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP z organizowanym w OSP Wronki.
Od 19 stycznia do 16 marca 2019 roku będzie trwała kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP MiG Wronki. Zebrania w poszczególnych jednostkach OSP będą podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.